Ochrana osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

 

 1.  Zásady ochrany osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov (ďalej len „Zásady “)
 2. Tieto Zásady sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR). Cieľom týchto Zásad je poskytnúť zákazníkom základné informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov.

    3. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

 • Prevádzkovateľom Štefan Kuchar – ROCK FAUN, Národná 16, 01001 Žilina, IČO: 32889798, DIČ: 1020507675, e-mail: alphasport@alphasport.sk
 • Zákazníkom fyzická osoba, ktorá vyplní a odošle Prevádzkovateľovi vyplnený elektronický formulár z webu Prevádzkovateľa; a
 • Osobnými údajmi
  • Meno a priezvisko
  • Email (login)
  • Telefón
  • Fakturačná adresa
  • Doručovacia adresa
  • Číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí v prípade odstúpenia od zmluvy podľa ustanovení §7 zákona č. 102/2014 Z. z. občianskeho zákonníka
  • Obľúbená aktivita
  • Fotografie
  • IP adresa
  • Cookies

Prevádzkovateľ, ako správca Osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Zákazníka súvisiacich so spracovaním Osobných údajov.

    4. Prevádzkovateľ je spoločnosť obchodujúca s outdoorovým vybavením a za týmto účelom prevádzkuje e-shop www.mammut.sk, v rámci, ktorého sú Prevádzkovateľom spracovávané Osobné údaje:

 • v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou prípadne vrátením produktov alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci jednania o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou; a
 • za účelmi uvedenými nižšie

Prevádzkovateľ ďalej spracováva Osobné údaje Účastníkov tiež v súvislosti:

 • s registráciou do vernostného programu
 • s registráciami a organizáciami súťaží
 • s marketingovými aktivitami Prevádzkovateľa
 • s vybavovaním dotazov, hodnotením a recenziami produktov

5. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov. Osobné údaje môžu byť spracovávané ďalšími správcami a spracovateľmi.

Medzi najvýznamnejších spracovateľov, ktoré správca využíva, patria:

Spracovatelia:

 • Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha – internetový nákupný portál a porovnávač cien
 • Spoločnosť ACOMWARE s.r.o., IČO: 250 47 965, Budějovická 778/3, Michle (Praha 4), 140 00 Praha – konzultačná a marketingová spoločnosť v oblasti e-commerce, zabezpečujúca mailingové služby
 • Členovia predajnej siete „franchisanti“ – zaisťujúci obchodné aktivity v „kamenných“ predajniach a zdieľajúci so správcom spoločný informačný systém

Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje spracovávané ďalšími príjemcami, za účelom služieb súvisiacich s nákupom tovaru ale vždy v rozsahu daným účelom. Týmito príjemcami môžu byť:

 • Externí prepravcovia, zabezpečujúci dopravu objednaného tovaru
 • Spoločnosť Balíkobot, s.r.o., IČO: 062 83 799, Revoluční 1200/16, 110 00 Praha – Nové Město – agregátor prepravných služieb, zabezpečujúci prepojenie ERP systému správcu a prepravcov, pre rýchlejšie odbavenie zasielaného tovaru

Príležitostne môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené servisným organizáciám správcu, v rámci servisných prác, ale vždy v minimálnom rozsahu daným účelom. Týmito príjemcami sú dodávatelia informačných systémov:

 • Spoločnosť VSHosting s.r.o., IČO: 61505455, Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha – Hostivař – prevádzkovateľ datacentra a poskytovateľ IaaS služieb, zabezpečujúci služby na prevádzku e-shopu
 • Spoločnosť ASPone, s.r.o., IČO: 28274326, Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín – prevádzkovateľ datacentra a poskytovateľ hostingových služieb, zabezpečujúci hosting server ERP systému
 • Spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., IČO: 262 66 644, Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno – dodávateľ aktuálne vyvíjaného systému e-shopu
 • Spoločnosť An systems s.r.o., IČO: 268 10 107, Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm – dodávateľ ERP systému
 • Spoločnosť STORMWARE s.r.o., IČO: 253 13 142,     Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava – dodávateľ účtovného systému POHODA

   

 

II. Účel a rozsah spracovania Osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje na nasledujúce účely:

a) zaistenie uzatvorenia a následného plnenia zmluvného záväzku medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takéhoto vzťahu vyplývajú ďalšie zákonné povinnosti a Prevádzkovateľ tak musí spracovávať Osobné údaje aj za týmto účelom (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

b) k marketingovým účelom, aby Prevádzkovateľ čo najlepšie prispôsobil ponuku svojich produktov a služieb, a obchodné oznámenia ohľadom nich, Zákazníkovým potrebám. Pre tento účel spracovania správca získava Zákazníkov jednoznačný súhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

c) na ochranu svojich oprávnených záujmov (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), ktorým je riadne a včasné plnenie dohodnutého zmluvného záväzku medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, k účelom priameho marketingu, spočívajúceho v zasielaní obchodných zadelení zákazníkom, ktorý nakúpili v posledných 36tich mesiacoch (platný zákazníci) , plnenie zákonných povinností, ktoré Prevádzkovateľovi zo zmluvného vzťahu medzi ním a Zákazníkom vyplývajú, ochrana reputácie Prevádzkovateľa ako správcu webu a e-shopu a ochrana majetkových záujmov Prevádzkovateľa pre prípadné súdne spory

 

III. Ochrana Osobných údajov a informácie o spracovaní

 

 • Na Zákazníkov sa vzťahuje Európske nariadenie č. 679/2016., o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a ďalšie príslušné právne predpisy.
 • Zákazník berie na vedomie, že odoslaním vyplneného elektronického formulára začne spracovávanie Osobných údajov Prevádzkovateľom.
 • Pokiaľ Zákazník neposkytne svoje Osobné údaje na formulári objednávky tovaru alebo služby, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu / objednávku s Prevádzkovateľom alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
 • Poskytovanie Osobných údajov Prevádzkovateľovi je všeobecne zmluvná a zákonná požiadavka. Ohľadom poskytovania Osobných údajov na marketingové účely, čo nepredstavuje plnenie zmluvnej a zákonnej povinnosti správcu, je od Zákazníka vyžadovaný súhlas. Pokiaľ Zákazník neudelí Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie Osobných údajov na marketingové účely, neznamená to, že by Prevádzkovateľ v dôsledku toho odmietol poskytovať svoje služby.
 • Osobné údaje z formulárov objednávky tovaru alebo služby, budú spracovávané po dobu jednania o uzatvorení zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj po dobu trvania zmluvného vzťahu či po dobu stanovenú v súhlase.
 • V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa Obchodných podmienok Prevádzkovateľa budú Osobné údaje spracovávané a uchovávané po dobu nasledujúcich 36 mesiacov pre prípad vzniku sporu týkajúceho sa vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, a to za účelom ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.
 • Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Sb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje (okrem e-mailovej adresy a telefónneho čísla) ďalej spracovávané a uchovávané po dobu 10 rokov počnúc rokom po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom.
 • Osobné údaje z formulárov registrácie do súťaže, budú spracovávané po dobu trvania súťaže, a to za účelom registrácie do súťaže po dobu nasledujúcich 6 mesiacov po ukončení súťaže pre prípad sporu o výsledkoch súťaže, a to za účelom ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľa
 • Po uplynutí lehoty uvedenej v článku III. odst. 5, odst. 6, odst. 7 a odst. 8 Prevádzkovateľ Osobné údaje zlikviduje.
 • Osobné údaje z formulárov hodnotenia a recenzií produktov, budú spracovávané po dobu ponuky produktu, a to za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.
 • Osobné údaje poskytnuté za účelom otázok a pripomienok Zákazníka na Poskytovateľa, budú spracovávané a uchovávané do okamihu zodpovedania otázky.
 • Zákazník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje.
 • Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu Osobných údajov.
 • Osobné údaje Zákazníkov nebudú poskytované žiadnym tretím osobám do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 • Osobné údaje sú a budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, najmä profilovaním
 • Zákazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú uložené v datacentrách spoločností:
  • VSHosting s.r.o., ktorého prevádzka je v súlade so štandardami ochrany osobných údajov (GDPR)
  • ASPone, s.r.o., ktorého prevádzka je v súlade so štandardami ochrany osobných údajov (GDPR)
 • Zákazník berie na vedomie, že môže dochádzať k ukladaniu cookies spoločnosti Alpha Sport a cookies spoločnosti [Google LLC] na jeho zariadenie.
 • Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Alpha Sport na svojich webových stránkach používa pixelové tagy beacons za účelom sledovania efektivity webových stránok

   

IV.  Práva Zákazníka súvisiace so spracovávaním

 

1. Zákazník má právo svoj súhlas (v prípadoch, kde spracovanie Osobných údajov prebieha na základe súhlasu) so spracovaním poskytnutých Osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov však nie je možné v rozsahu a na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch). Odvolať súhlas možno vyplnením formulára/odškrtnutím políčka/zaslaním odvolania na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo pomocou odkazu v e-mailovej komunikácii

2. Zákazník má ďalej právo:

 • Byť informovaný o spracovaní svojich Osobných údajov
  1. Zákazník je oprávnený od Prevádzkovateľa požadovať informácie, či sú Osobné údaje spracovávané alebo nie. Ak sú Osobné údaje spracovávané, má Zákazník právo od Prevádzkovateľa požadovať informácie najmä o totožnosti a kontaktných údajoch Prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne povereného na ochranu osobných údajov, o účeloch spracovania, o kategóriách dotknutých Osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov Osobných údajov, o oprávnených záujmoch Prevádzkovateľa, o zozname práv Zákazníka, o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, o zdroji spracúvaných osobných údajov a o automatizovanom rozhodovaní a profilovaní.
  2. Pokiaľ Prevádzkovateľ mieni ďalej Osobné údaje Zákazníka spracovávať na iný účel, ako pre ktorý boli získané, poskytne Zákazníkovi ešte pred uvedeným ďalším spracovaním informácie o tomto inom účele a ďalšie príslušné informácie.
 • Požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom

Zákazník je od Prevádzkovateľa oprávnený požadovať informáciu, či sú jeho/jej Osobné údaje spracovávané alebo nie a ak áno, má prístup k informáciám o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých Osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Zákazníkových právach (práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu), o práve podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji Osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu a informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre Zákazníka, informácie a záruky v prípade prenosu Osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Zákazník má právo na poskytnutie kópií spracovávaných Osobných údajov. Právom získať túto kópiu však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 • Na opravu poskytnutých Osobných údajov
  1. Pokiaľ došlo na strane Zákazníka napríklad k zmene bydliska, telefónneho čísla alebo inej skutočnosti, ktorú možno považovať za Osobný údaj, má Zákazník právo od správcu požadovať opravu spracovávaných Osobných údajov. Naviac má Zákazník právo na doplnenie neúplných Osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
 • Na výmaz poskytnutých Osobných údajov
  1. V určitých stanovených prípadoch má Zákazník právo požadovať, aby Prevádzkovateľ Osobné údaje Zákazníka vymazal. Medzi takéto prípady patrí napríklad, že spracovávané údaje nie sú pre vyššie spomínané účely naďalej potrebné. Prevádzkovateľ Osobné údaje maže po uplynutí času nevyhnutnosti automaticky, Zákazník sa však môže na neho so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť. Žiadosť Zákazníka potom podlieha individuálnemu posúdeniu (aj napriek právu Zákazníka na výmaz môže mať správca povinnosť či oprávnený záujem si Osobné údaje Zákazníka ponechať) a o jeho vybavení bude Zákazník detailne informovaný.
 • Na obmedzenie spracovania Osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje Zákazníka len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Ak by však Zákazník mal pocit, že Prevádzkovateľ napr. prekračuje vyššie stanovené účely, na ktoré Osobné údaje spracúva, môže Zákazník podať žiadosť, aby jeho/jej Osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody, alebo aby boli Osobné údaje blokované. Žiadosť Zákazníka potom podlieha individuálnemu posúdeniu a o jeho vybavení budete detailne informovaný.
 • Podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.
  1. Zákazník sa môže kedykoľvek obrátiť s podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania Osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

3. V prípade, že by sa Zákazník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie a to e-mailom na adresu alphasport@alphasport.sk;
 • namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu alphasport@alphasport.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Zákazníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Zákazník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Zákazníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

4. Zákazník môže svoje vyššie uvedené práva uplatniť písomne na adrese Štefan Kuchar – ROCK FAUN, Národná 16, 01001 Žilina alebo elektronicky na adrese alphasport@alphasport.sk

5. Ak požiada Zákazník o informáciu o rozsahu či spôsobe spracovania svojich Osobných údajov, je mu Prevádzkovateľ povinný túto informáciu odovzdať bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti Prevádzkovateľom na adrese Štefan Kuchar – ROCK FAUN, Národná 16, 010 01 Žilina.

6. Pokiaľ Zákazník uplatní právo na prístup k Osobným údajom v elektronickej forme, Prevádzkovateľ mu požadované informácie poskytne aj v elektronickej podobe, iba ak by Zákazník požiadal o iný spôsob poskytovania informácií.

7. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracovávaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

8. Osobné údaje sú automaticky vyhodnocované, a môžu byť využívané k profilácii alebo automatickému rozhodovaniu v oblasti marketingových aktivít správcu, najmä k cielenému zobrazeniu obsahu a reklamy jednotlivým užívateľom a na zasielanie obchodných oznámení a to vrátane. tzv. remarketingu (cielenej reklamy) a behaviorálnej reklamy.

9. V dôsledku týchto aktivít Prevádzkovateľa bude správanie Účastníka na internetových stránkach mapované a vyhodnocované, čo predstavuje určitý zásah do práva na súkromie. Zároveň ale toto vyhodnocovanie prispieva k tomu, aby Účastníkovi boli zasielané len tie reklamné ponuky ohľadom výrobkov a služieb správcu, o ktoré by mohol/a mať vzhľadom na výsledky vykonaného vyhodnocovania záujem.

 

V. Záverečné ustanovenia

 

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti so spracovávaním Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 2. Zákazníci, ktorí prostredníctvom objednávkového formulára poskytnú svoje Osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s Prevádzkovateľom či poskytnú súhlas so spracovaním Osobných údajov tak robia dobrovoľne, svojim menom a Prevádzkovateľ ich činnosť nijako neriadi.
 3. Znenie Zásad môže Prevádzkovateľ zmeniť alebo dopĺňať. O každej takejto zmene Prevádzkovateľ informuje Zákazníkov e-mailom najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.
 4. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 19. 04. 2024.